Pravidlá súťaže ,,Okomentuj a získaj košík paradajok“

Čerstvé novinky

Pravidlá súťaže ,,Okomentuj a získaj košík paradajok“

 

  1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaž je spoločnosť OVOZELA, družstvo, sídlo: Kameničany 200, 018 54  Kameničany , právna forma: družstvo. Súťaž nie je žiadnym spôsobom usporiadaná, sponzorovaná, podporovaná ani inak spojená so sociálnou sieťou Facebook (www.facebook.com) a sociálna sieť Facebook za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť.

  1. Trvanie súťaže

Súťaž: „Okomentuj a získaj košík paradajok je časovo obmedzená. Prebieha v období od 22. júna 2017 00:01 hod. do 7. júla 2017 23:59 hod. vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže, taktiež právo na zmenu dĺžky trvania súťaže a na zrušení súťaže. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej  siete Facebook.

  1. Účasť v súťaži

Súťaže „Okomentuj a získaj košík paradajok sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže, je staršia ako 18 rokov, je registrovaná na sociálnej sieti Facebook a má počas celej doby trvania súťaže aktívny vlastný účet na tejto sociálnej sieti (ďalej „súťažiaci“). Účasťou v súťaži (okomentovanie danej fotografie) vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Súťažiaci sa taktiež zaväzuje dodržovať pravidlá sociálnej siete Facebook.

Zo súťaže sú vylúčené a súťažiacimi sa teda nemôžu stať všetci zamestnanci usporiadateľa súťaže. V prípade, že sa niektoré z týchto osôb stane výhercom, výhra im nebude odovzdaná a prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

Do súťaže „Okometuj a získaj košík paradajok sú zaradení všetci súťažiaci, ktorý správne odpovedajú na danú otázku.

 

  1. Stanovenie výhercu a podmienky získania výhier

Odpovedanie na otázky pod súťažnou fotografiou sa uskutoční on-line od 22. júna 2017 00:01 hod. do 7. júla 2017 23:59 hod. vrátane. Do komentovania  sa môžu zapojiť užívatelia sociálnej siete Facebook.

 

VÝHRA HMOTNÝCH CEN

V súťaži „Okomentuj a získaj košík paradajok budú vylosovaný traja výhercovia hmotných cien. Pre každú otázku jeden, ktorý správne odpovedal svojim komentárom pod danú fotografiu.

VÝHRA: košík paradajok z družstva Ovozela

Každý, kto správne odpovie na otázku do komentára pod súťažnú fotografiu bude zaradený do zlosovania o košík paradajok.  Losovanie bude prebiehať vždy po 7 dňoch od zverejnenia výhernej fotografie na facebook, ktorá bude riadne označená ,,Napíš do komentára správu odpoveď a získaj košík paradajok

 

Výherci budú o výhre informovaní e-mailom a následne budú uverejnení na internetových stránkach usporiadateľa www.ovozela.sk a na https://www.facebook.com/ovozela.

 

  1. Vecné výhry a ich prevzatie

1.2. 3. cena: košík paradajok z družstva ovozela

Výhercovia súťaže budú kontaktovaní e-mailom alebo správou na sociálnej sieti Facebook. Každý výherca sa zaväzuje zaslať usporiadateľovi súťaže e-mailom svoje kontaktné údaje do 5 pracovných dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. Pokiaľ výherca nepošle svoje kontaktné údaje včas, stráca tým na výhru nárok a tá prepadá v prospech usporiadateľa.

Výhra bude odovzdaná osobne alebo poštou alebo inou cestou po dohode s výhercom.

Výhry v tejto súťaži sú jednoznačne definované. Výherca si nemôže nárokovať na inú výhru než tú, ktorú do tejto súťaže usporiadateľ poskytol, ani inú formu plnenia, než tú, ktorá mu bola usporiadateľom pridelená.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry v tejto súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nevzniká na ňu právny nárok. Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.

  1. Osobné údaje

Súťažiaci dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi  súťaže súhlas so spracovaním ich osobných údajov, pre účely organizácie súťaže a v rozsahu nutnom na tento účel, vrátane súhlasu s ich zverejnením na internetových stránkach usporiadateľa a na https://www.facebook.com/ovozela. Usporiadateľ súťaže je oprávnený spracovávať osobné údaje poskytnuté súťažiacimi po dobu trvania súťaže a po dobu primeranú po ich skončení, najneskôr však do konca tretieho mesiaca po skončení súťaže. Súťažiaci má právo prístupu k údajom, je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracované, a v prípade porušenia svojich práv, môže požiadať usporiadateľa súťaže o vysvetlenie alebo požadovať, aby usporiadateľ odstránil chybný stav alebo má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, t.j. najmä že , že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, že má právo na opravu údajov, blokovanie a ich likvidáciu. Súťažiaci môže svoje vyššie uvedené súhlasy kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanú na vyššie uvedenú adresu usporiadateľa súťaže. V takomto prípade však zaniká jeho účasť v súťaži a  nárok na výhru, pokiaľ mu už nebola odovzdaná.

  1. Prehlásenie súťažiaceho

Súťažiaci prehlasuje, že čítal tieto všeobecné podmienky súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť. Súťažiaci vyjadruje tento súhlas okamžikom okomentovania súťažnej fotografie bezplatne a bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať písomnou formou. Odvolaním súhlasu zaniká účasť súťažiaceho v súťaži vrátane prípadného nároku na výhru, pokiaľ mu ešte nebola odovzdaná.

  1. Zmeny súťažných podmienok

Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetových stránkach usporiadateľa www.ovozela.sk.

  1. Ďalšie ustanovenia

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie usporiadateľa súťaže konečné a záväzné. Pokiaľ sa usporiadateľ súťaže dozvie, že výherca pre účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie a / alebo inak porušil pravidlá tejto súťaže, usporiadateľ súťaže bude oprávnený vylúčiť tohoto súťažiaceho či výhercu zo súťaže, pričom jeho prípadná výhra pripadá usporiadateľovi. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si taktiež právo z dôvodu hodných zvláštneho zreteľu kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo jej pravidla a výhru neudeliť.

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účastí v súťaži (napr. funkčnosť sociálnej siete Facebook).